• slide
  • slide
  • slide

Profesjonalizm i najwyższa jakość usług!

Firma Konsek.pl oferuje w swoim zakresie następujące usługi:
instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe, sanitarne, grzewcze; pomiary elektryczne, ochronne, natężenia oświetlenia, pomiary wydajności wentylacji; przeglądy, nadzory, badania, kontrola okresowa, pomiary okresowe, protokoły, kosztorysowanie, konserwacja.

Pomiary uziemienia

Jakość uziemień w istotny sposób wpływa na bezpieczeństwo użytkowania instalacji i urządzeń elektrycznych, a zwłaszcza na skuteczność ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym i ochrony odgromowej. Uziemienia pełnią też inne funkcje związane z bezpieczeństwem, np. służą do odprowadzania ładunków elektrycznych w obiektach zagrożonych wybuchem (np. na stacjach benzynowych). W celu sprawdzenia instalacji elektrycznych i spełnienia wymagań dotyczących ochrony przed porażeniem należy wykonać pomiary rezystancji uziemienia. Rezystancja ta pozwala określić wartość napięcia dotykowego, jakie może powstać między różnymi częściami przewodzącymi na przewodzie ochronnym. Konieczność pomiaru rezystywności gruntu i rezystancji uziemienia występuje już na etapie projektowania i wykonywania instalacji.

System uziemień musi również podlegać okresowym sprawdzeniom w trakcie eksploatacji w celu upewnienia się czy korozja lub zmiany w rezystywności gruntu znacząco nie wpłynęły na jego parametry.

Instalacje sieci teletechnicznej

Instalacje i modernizacje sieci teletechnicznych
w budynkach prywatnych i użyteczności publicznej - telefon i internet w każdym pomieszczeniu.

Pomiary pętli zwarciowej



Skuteczną metodą ochrony przeciwporażeniowej jest ochrona przed dotykiem pośrednim w obwodach wyposażonych w zabezpieczenia nadmiarowoprądowe.

Metoda ta polega na samoczynnym wyłączeniu zasilania w przypadku pojawienia się niebezpiecznego napięcia dotykowego na dostępnych elementach przewodzących urządzeń elektrycznych.

Pomiary rezystancji izolacji

Stan izolacji ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo obsługi i prawidłowe funkcjonowanie instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Dobra izolacja to obok innych środków ochrony również gwarancja ochrony przed dotykiem bezpośrednim.